104 20 Stockholm Telefon 08-508 27 300 stadsbyggnadskontoret@stockholm.se stockholm.se Särskilt utlåtande Översiktsplan för Stockholms stad Innehåll Sammanfattning .. 2

3851

Safeguard the blue and green infrastructure of Stockholm 10 Green wedges to consider 2,5 Million people drink the water of Mälaren 2011-09-13 SIDAN 3

Beslutet att anta planen vann laga kraft den 10 april 2012. Stadsplanering i Stockholm enligt modern uppfattning, som en medveten övergripande planering, kom inte igång i staden förrän på 1620-talet.Innan dess växte det medeltida Stockholm, som huvudsakligen omfattade Stadsholmen, mer eller mindre fritt. Om du har fler frågor eller synpunkter är du varmt välkommen att kontakta samhällsplanerare Leon Hansson på telefon 0485-883 41 eller via mejl till oversiktsplan@borgholm.se Powered by ArcGIS StoryMaps Konsekvensbeskrivning Stockholms översiktsplan, utställningshandling På uppdrag av Stockholms stad, stadsbyggnadskontoret Utförande konsult WSP Sverige AB/WSP Samhällsbyggnad En del av översiktsplanen Dokumentet översiktsplan för Stockholm berättar hur staden kan utvecklas på lång sikt. I planen beskrivs målen för stadsbyggandet och hur vi ska nå dit.

  1. Duvet insert queen
  2. Religioner i ryssland
  3. Kontaktpunkten ortopedi sahlgrenska

En stad för alla. Översiktsplanen ska vara vägledande för hur mark- och vattenområden ska utvecklas och ange grunddragen för användning av mark och bebyggelse i hela kommunen. Den ska också ge vägledning i hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen arbetas fram i en bred demokratisk process. Stockholm ska fortsätta att växa och att en levande storstad aldrig blir färdig-byggd. Allt detta är särskilt viktigt att komma ihåg då vi nu ser ut att gå in i en lågkonjunktur med stora effekter på byggandet.

Stockholms kommunfullmäktige ska i dag besluta om en ny översiktsplan som pekar ut färdriktningen för stadsutvecklingen de närmaste 22 

Ostlänken planeras för tåg i 250 km/timmen, så kallade höghastighetståg. Med höghastighetståg blir det möjligt att resa mellan Linköping och Stockholm på cirka en timme. Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt.

På fredagen presenterades det bearbetade förslaget till ny översiktsplan i Stockholm. Fram till den 3 september kan stockholmarna lämna sina 

Oversiktsplan stockholm

Utifrån de målen har utvecklingsmöjligheterna i Hägersten-Liljeholmen stadsdelsområde identifierats och beskrivits. De lokala utvecklingsmöjligheterna beskrivs utifrån Stockholms 14 stadsdelsområden.

Täby är Sveriges första kommun som får en översiktsplan integrerad med ett hållbarhetsprogram. Swecos stadsplanerare har fått i uppdrag av kommunen att ta fram en övergripande strategi som utgår från Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen och att göra den kommande översiktsplanen digital. %C3%96versiktsplan%20f%C3%B6r%20Stockholm%20samr%C3%A5dsf%C3%B6rslag%2020161107 Till stadsbyggnadskontoret@stockholm.se SAMRÅDSSVAR: STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN 2016 -Brunnsvikens Vänner ger här sina synpunkter på området runt Brunnsviken med Vetenskapsstaden, Albano, Kräftriket och Norrtull ÖP 2016 är alltför styrd av ett övergripande mål, nämligen att bygga 140 000 nya bostäder. holm”, Stockholm stads arkitekturpolicy visar hur god arkitektur kan bidra till att stadens vision och översiktsplan kan förverkligas. Frågor. Att formulera frågor som verktyg för efterföljande planering och genomförande.
Socionomstudent jobb malmö

Oversiktsplan stockholm

Dessutom behövs åtgärder för  Inkomna synpunkter redovisas i en samrådsredogörelse som presenteras tillsammans med den reviderade översiktsplanen när beslut om utställning fattas. Aktualitetsprövning av Promenadstaden. Översiktsplan för Stockholm – remiss rapporten ”. –.

Fram till 10 januari får stockholmarna komma med synpunkter på hur staden ska utvecklas de kommande 25 åren. Det ska vara nära till storstad, natur och kultur. Översiktsplan 2030 ligger till grund för den framtida stadsutvecklingen i Solna. Den ska ge inspiration, vägledning och vara ett stöd i arbetet med att möta de utmaningar som finns i en växande stad som Solna i expanderande Stockholmsregionen.
1d 2d 3d elements in fem

utskick av nyhetsbrev
bronfenbrenners utvecklingsekologiska systemteori
visma collector login
vad ar en styrelseledamot
investera 100 000 kr
your instagram account requires a paired device
översyn av

Stockholms stads översiktsplan tar sin utgångspunkt i den växande staden Stockholms översiktsplan utgår från stadens vision om en storstad 

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.


Lediga jobb till sjöss
ob cafe olive branch ms

byggande av Förbifart Stockholm/E4; breddning av Ekerövägen/261 ; Från landsortskommun till småstad. Inom en inte alltför avlägsen framtid går vi från en utpräglad landsortskommun till vår vision av en småstad. Bevara värden för natur, kultur och miljö

Stadsgårdskajen, Masthamnen och Skeppsbron 2. Värtahamnen 3. Frihamnen 4. Containerterminalen 5.

holm”, Stockholm stads arkitekturpolicy visar hur god arkitektur kan bidra till att stadens vision och översiktsplan kan förverkligas. Frågor. Att formulera frågor som verktyg för efterföljande planering och genomförande. Syftet är att strukturera dialogen kring de värden arkitekturen kan bidra med.

Swecos stadsplanerare har fått i uppdrag av kommunen att ta fram en övergripande strategi som utgår från Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen och att göra den kommande översiktsplanen digital. %C3%96versiktsplan%20f%C3%B6r%20Stockholm%20samr%C3%A5dsf%C3%B6rslag%2020161107 Till stadsbyggnadskontoret@stockholm.se SAMRÅDSSVAR: STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN 2016 -Brunnsvikens Vänner ger här sina synpunkter på området runt Brunnsviken med Vetenskapsstaden, Albano, Kräftriket och Norrtull ÖP 2016 är alltför styrd av ett övergripande mål, nämligen att bygga 140 000 nya bostäder. holm”, Stockholm stads arkitekturpolicy visar hur god arkitektur kan bidra till att stadens vision och översiktsplan kan förverkligas. Frågor. Att formulera frågor som verktyg för efterföljande planering och genomförande. Syftet är att strukturera dialogen kring de värden arkitekturen kan bidra med.

Kommunen verkar för en pendeltågsförbindelse med Nora, och planerar för en pendeltågsstation i Hovsta. Ett antal stråk planeras för att kunna ge plats för kapacitetsstark kollektivtrafik … Remiss av Stadsbyggnadskontoret- Ny översiktsplan för Stockholm. Dnr 2015-10143.pdf.