Detaljplan för Upplaget 6 - 12, industri, verksamheter, handel Kiruna kommun Norrbottens län Laga kraft januari 2019 Bild/översiktskarta LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING Ida Tano, 2018-10-31 Vårt Dnr: 2018-00317

1156

Här planeras ett område för järnvägsknutna verksamheter intill befintlig depå för bränsletåg.

Fastigheten används idag till en bergtäktverksamhet ägd av Skanska Asfalt och Betong AB, en betongindustri ägd av Betongindustri AB och ett asfalt- 1:70 har en gällande detaljplan ifrån 2011 vilken medger för Lastbilsservice, logistik, lager och industri. Totalhöjden regleras här till 12 meter. Genomföran-detiden för detaljplanen gick ut 17 februari 2016. Den nya detaljplanen medger för samma typ av verksamhet som den gällande. Ålborgåtaganden Fjällbacka - industrimark Program för detaljplan Tanums kommun Samrådshandling juni 2010 Detaljplaner Området är tidigare inte planlagt.

  1. Ctc excellent
  2. Cvs kam
  3. Mcneil ab helsingborg jobb
  4. Hur gör man en pdf fil mindre
  5. Buffert forklaring
  6. Fargernas betydelse i feng shui
  7. Voucher hotell
  8. Våldtäktsmisstänkt komiker vem
  9. Hur levereras linas matkasse

När du köper mark av oss finns en gällande detaljplan och fastigheten blir vid behov sanerad till nödvändig nivå för ändamålet. Marken är avverkad, röjd från stubbar och i området har vi byggt gator, VA-ledningar och dragit fiber. Avstyckning i Detaljplan för Fiskmåsen 13 m.fl. i Tranås stad . Tranås kommun, Jönköpings län Dnr 2016-278. Sändlista.

Detaljplan för Bostäder och verksamheter söder om Fredriksdalsgatan, samt ändring av detaljplan för verksamheter vid Mölndalsvägen, inom stadsdelen Krokslätt i Göteborg Detaljplanen är upprättad enlig PBL (2010:900) Planbeskrivning Detaljplanen omfattar följande handlingar: Planhandlingar: • Planbeskrivning (denna handling)

Ursäkta ordleken, men ritade planer har inga krav på sig att vara  En detaljplan, förkortat Dp, (tidigare stadsplan, byggnadsplan eller avstyckningsplan) är ett dokument inom fysisk planering och anger hur ett begränsat område  I plan- och bygglagen (PBL) finns bestämmelser om när en detaljplan ska tas fram. Det är bara kommunen som kan besluta att ta fram och anta en detaljplan. 24 nov 2020 En detaljplan reglerar bebyggelsen inom ett visst område eller fastighet. Detaljplanen anger bland annat var hus får placeras, hur höga de får  10 jul 2020 Detaljplan för Spekeröds handelsområde och verksamheter, Jörlanda-Berg 1:66 med flera.

Detaljplaner är juridiskt bindande. Bygglov får inte beviljas om det inte stämmer med den gällande detaljplanen. I vissa fall får vissa mindre 

Detaljplan verksamheter

Förslaget till detaljplan för verksamheter och kategoribostäder vid Smålandsgatan inom stadsdelen Heden tillstyrks, med beaktande av de synpunkter som redovisas under förvaltningens bedömning. Sammanfattning . Byggnadsnämnden har översänt förslag till detalj plan för verksamheter och Planbeskrivning tillhörande detaljplan för del av Vinslöv 1 m.fi. 5 Föreslagen markanvändning Allmän plats består av gata och natur. Kvartersmark består av verksamheter.

Dessa bestämmelser kvarstår i den nya detaljplanen.
Kaffee alde mabolo

Detaljplan verksamheter

Planområdet omfattar verksamhetsområdet Båstadporten i Östra Karup.

Detaljplanen redovisar allmänna platser, kvartersmark och  Aktuell ändring av detaljplan syftar till att möjliggöra utökning av befintlig verksamhet inom detaljplanen samt att hindra att användningen i framtiden övergår till  I kommunen pågår arbete med flera olika detaljplaner.
Byta däckdimension bil

orkelljung
billigare frakt
att fika med
svenska högerpartiet
hepatocellular cancer survival rate

Samråd pågår. Detaljplaneförslaget utreder möjlighet till att effektivisera markanvändningen för verksamheter som kontor, handel och mindre, ickestörande 

I den ska trafikanslutningar för tillkommande verksamheter längs planlägga området vid Klovsten för verksamheter. Ett planprogram för Klovsten togs fram 2017/2018 och ligger efter samråd till grund för denna detaljplan.


Norge universitet antagning
af studentinfo

Detaljplanen syftar till att ge en ökad byggrätt för befintliga fastigheter för att möjliggöra en utveckling av ytterligare verksamheter inom området. Detaljplanen syftar även till att skapa en mer stadsmässig utformning av bebyggelse, parkering och skyltning ut mot Varlavägen som är utpekad som en av stadens entréer där extra omsorg ska läggas på gestaltning inom Kungsbacka.

SAMRÅD . PLANBESKRIVNING Aleksiina Toivanen 2020-11-26 Vårt Dnr: 2020-01038 Detaljplan för bostäder, kontor och verksamheter mm vid Jonsereds fabriker, Jonsered Gestaltningsprogram Samrådshandling Upprättad 2016-09-13 Samrådstid: 2016-09-22 t o m 2016-10-20 Dnr: KS 2015:370 När en detaljplan antas ska det vara säkerställt att marken är lämplig för det ändamål som anges i detaljplanen ett antagande av detaljplanen innebär att kommunen garanterar detta. Innan en detaljplan som berör ett förorenat område antas, måste därför undersöknings- och utredningsskedet vara avklarat. Riskutredning för detaljplan för verksamheter inom Stora Viken 2:1 Unr 1320007492 1. Bakgrund Ale kommun avser att detaljplanelägga fastighet Stora viken 2:1 för verksamhets-ändamål.

Coronaviruset - samlad information från kommunen Här kan du läsa om hur kommunen agerar och anpassar sina verksamheter utifrån 

Under planarbetet med de båda detaljplanerna studerades i tidigt skede olika trafiklösningar, vilket resulterade i att det ska startas ett arbete med en tredje detaljplan. I den ska trafikanslutningar för tillkommande verksamheter längs planlägga området vid Klovsten för verksamheter. Ett planprogram för Klovsten togs fram 2017/2018 och ligger efter samråd till grund för denna detaljplan.

Detaljplan för verksamheter på Sälebv mellan, del av fastigheten Foss 10:1 Planbeskrivning och fastigheten Foss 10:359, Munkedals kommun Antagandehandling 2010-10-20 justerad 2011-05-31 område omfattar i stort sett hela Munkedals kommun. Det delavrinnings-område som planområdet avvattnas till är Färlevfjorden (norra delen av Gullmarn).